Saltar a contingut

Mineria Artesanal: drets ambientals i culturals a Cabo Delgado

medicusmundi Mediterrània

Ampliar les oportunitats de participació en processos de desenvolupament a Cabo Delgado relacionats amb la promoció dels drets ambientals i culturals (2016-2021)

L’augment de la mineria artesanal es justifica per les condicions de subdesenvolupament del país. Més de la meitat de la població de Moçambic viu una situació de pobresa absoluta i l’agricultura és la principal font de supervivència. Però la manca de precipitacions, les precàries tècniques emprades i el canvi climàtic han provocat una reducció de la producció i un deteriorament de les condicions de vida. Uns nivells elevats de pobresa a les zones rurals, un atur generalitzat, sobretot entre els joves, la manca d’oportunitats d’estudiar i la possibilitat d’obtenir ingressos són algunes de les causes de la proliferació de la mineria artesanal, a costa de l’abandonament de l’agricultura.

La mineria artesanal provoca problemes ambientals, com l'erosió del terreny, l'obstrucció de la xarxa hidrogràfica o la contaminació de l'aigua pel mercuri emprat per amalgamar l'or. Aquests problemes tenen conseqüències sobre la salut i, al seu torn, dificulten enormement l'activitat agrícola o ramadera i per tant la seguretat alimentària i la nutrició. Hi ha també impactes socials: conflictes entre els miners artesanals i les empreses que tenen les concessions; condicions de treball precàries, sense observar normes bàsiques d'higiene i seguretat en el treball; treball infantil; prostitució i ETS ... els serveis sanitaris no estan preparats per atendre una població creixent i nòmada amb un complicat perfil epidemiològic associat.

Amb aquest projecte, Medicus Mundi promourà l'ús de bòrax com a alternativa no contaminant al mercuri, així com la formalització dels miners en associacions i cooperatives, proporcionant assessorament legal, capacitació i suport en temes ambientals, legals i de salut. També fomentarà la participació dels sectors relacionats amb la mineria artesanal a espais per a la presa de decisions relacionades amb els drets ambientals a la província de Cabo Delgado, i explorarà la potencialitat de la indústria creativa en la promoció de canvis de comportament i polítics, i per a la sensibilització comunitària al voltant dels drets ambientals i de salut, a través de campanyes mediàtiques i documentals socials.

Sobre aquest projecte

Data d'inici

01/12/2016

Data de finalització

30/04/2021

Soci/s Local/s

Centre Terra Viva (CTV)

Dialogos

Ministeri de Salut de Moçambic (MISAU)

Ministeri de Recursos Naturals i Energia de Moçambic (MIREME)

Ministeri de Terra, Ambiente i Desenvolupament Rural de Moçambic (MITADER)

Objectiu del projecte

Objectiu General

Promoure la dignificació de la pràctica de la mineria artesanal
 

Objectiu Específic

Fomentar el coneixement, la participació, els canvis de comportament i la incidència política dels actors governamentals i de la societat civil implicats en el sector de la mineria artesanal, en els districtes d’Ancuabe, Montepuez i Namuno de la província de Cabo Delgado.

Resultats previstos
  • Augmentat el coneixement de les autoritats locals, la societat civil i els treballadors de les mines sobre el sector miner artesanal, els riscos mediambientals, els riscos per a la salut i les alternatives mediambientalmente saludables.
  • Oferts formació, assessorament i suport en matèria ambiental, jurídica, sanitària, etc. als principals grups implicats en la mineria artesanal.
  • Fomentada la participació ciutadana dels sectors relacionats amb la mineria artesanal en els espais per a la presa de decisions i/o seguiment de les polítiques públiques al voltant del dret ambiental.
  • Explorat el potencial de la indústria creativa per promoure canvis de conducta, de política i de sensibilització comunitària entorn del dret ambiental i la salut.
Zona geogràfica

Àfrica Subsahariana

Regió/Departament(s)

Cabo Delgado

Persones beneficiàries

Beneficiaris indirectes: població dels districtes de Montepuez, Namuno i Ancuabe: 567.159 habitants.

Beneficiaris directes: els habitants de les àrees amb major activitat minera: 83.267 habitants, entre els quals els 916 miners ja associats a alguna de les vuit associacions mineres establertes a l'àrea d'actuació.

Pressupost total

1.332.625,31 euros

Finançadors

Unió Europea