Saltar a contingut

Normativa que ens és d’aplicació

Som una organització independent dels poders públics i de qualsevol altra institució o grup d’interès de caràcter econòmic, polític o religiós.

La Federació d’Associacions de Medicus Mundi a Espanya és una associació declarada d’utilitat pública i per la seva forma jurídica sotmesa a la Llei Orgànica del Dret d’Associacions, així com també a la seva pròpia normativa interna. A més, li són d’aplicació totes les lleis i normes fiscals, mercantils i de control que afecten les activitats econòmiques que desenvolupa, i les lleis i normatives corresponents als contractes i subvencions públiques que percep.

Normativa de subvencions AECID

La normativa que és d’aplicació a les subvencions d’ONGD és complexa. És d’aplicació, com és lògic, la normativa general sobre subvencions públiques, així com també un marc específic dissenyat per l’AECID per als projectes i els convenis de cooperació internacional per al desenvolupament d’ ONGD conformat per les Ordres de Bases d’aquest tipus de subvencions.

El més destacable pel que fa a la normativa aplicable a convenis i projectes d’ONGD finançats per l’AECID (Convocatòries des de 2012 en endavant):

La Federació d’Associacions de medicusmundi a Espanya, en tant que ONGD legalment constituïda tal com estableix la Llei 23/1998 de Cooperació Internacional per al Desenvolupament, està inscrita en el Registre d’Organitzacions No Governamentals de Desenvolupament. La llista de les ONGD inscrites en el Registre d’ONGD de l’Agència Espanyola d’acord amb la normativa que regula el Registre d’ONGD de l’Agència Espanyola és el Reial Decret 193/2015 de 23 de març.

A més, està qualificada per l’AECID pel fet d’haver superat una revisió duta a terme per l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament en la qual es valoren més de 70 criteris qualitatius i quantitatius relatius a l’experiència, la solvència financera, la transparència o els recursos humans, entre d’altres.

L’obtenció de la qualificació permet a la Federació d’Associacions de medicusmundi a Espanya rebre ajudes de duració més llarga i volum de fons més gran, els anomenats convenis de cooperació, que són intervencions estratègiques per a l’AECID i l’ONGD, d’una dotació superior a un milió d’euros i normalment d’uns quants anys de duració, el disseny, planificació i avaluació de la qual es negocia conjuntament entre les dues parts.

La normativa que regula la figura d’ONGD qualificada és la Resolució de 17 de setembre de 2013 sobre el procediment d’obtenció, revisió i revocació de la condició de ONGD qualificada.

En la mesura que l’organització disposa de cooperants, de professionals contractats que treballen en un país en desenvolupament, tant en l’àmbit del desenvolupament com de l’ajut humanitari, està subjecta a l’Estatut del Cooperant i a la seva normativa de desenvolupament.

Normativa de subvencions de les Comunitats Autònomes

La Federació medicusmundi està constituïda per associacions que tenen la seva seu social en diferents comunitats autònomes, d’aquí que a les associacions també els sigui d’aplicació la següent normativa.

medicusmundi Norte

A Astúries

A Cantàbria

 • Llei 10/2006, de 17 de juliol, de Subvencions de Cantàbria.
 • Llei de Cantàbria 4/2007, de 4 d'abril, de Cooperació Internacional al Desenolupament de la Comunitat Autònoma de Cantàbria.
 • Decret 85/2008 de l'11 de setembre de 2008 pel que es regula el registre d'Organitzacions No Gobernamentals de Desenvolupament. 
 • Decret 28/2008, de 19 de març de 2008 pel que es regula la composició, organització i funcionament del Consell Cantabro de Cooperación Internacional al Dessenvolupament.
 • Decret 29/2008, de 19 de març de 2008 pel que es regula la composició, funcionament de la Comissió de Coordinació de la Política de Cooperació Internacional al Desenvolupament.

medicusmundi Gipuzkoa

 • Decret 57/2007, de 3 de abril, pel que es regulen les ajudes a projectes amb càrrec al Fons per la Cooperació al Desenvolupament i la seva modificació. Comunitat Autònoma del País Basc.
 • Decret 31/2008, de 19 de febrer, pel que es regulen les ajudes a accions humanitàries amb càrrec a la cooperació pel desenvolupament. Comunitat Autònoma del País Basc.
 • Decret 390/2013, de 23 de julio, de modificació del Decret pel que es regulen les ajudes a projectes amb càrrec al Fons de Cooperació al Desenvolupament. Comunitat Autònoma del País Basc.

medicusmundi Navarra-Aragón-Madrid

medicusmundi Sur

 • Decret 152/2002, de 21 de maig, pel que s'aprova el Reglament d'organització i funcionament del Registre d'Associacions d'Andalusia.   
 • Llei 4/2006, de 23 de juny, d'Associaciones d'Andalusia. 
 • Ressolució de 5 de juliol de 2016, de la Direcció General de Justícia Juvenil i Cooperació, per la que s'aproven i es dona publicitat als models normalitzats de sol·licitud al Registre d'Associacions d'Andalusia.
 • Decret 24/2017, de 21 de març de 2017, del Consell Regional de Cooperació per al Desenvolupament. 
 • Decret 140/2012, de 25 d'octubre, del Consell Regional de Cooperació per al Desenvolupament. 
 • Decret 247/2004, de 31 d'agost, d'organització, composició i funcionamient del Consell Regional de Cooperació pel Desenvolupament.  
 • Llei de Govern 1/2002 
 • Pla General de Cooperació Extremenya 2018/2021
 • Lei 1/2003, de 27 de febrer, de Cooperació per al Desenvolupament, contempla en el seu article 17.2 la inscripció de les Organitzacions No Governamentals de Desenvolupament en un Registre de ONGD de la Comunitat Autònoma d'Extremadura. ​​​​
 • Decret 36/2005, de 9 de febrer, pel que es regula el Registre d'Organitzacions No Governamentals de Desenvolupament de la Comunitat Autònoma d'Extremadura.

medicusmundi Mediterrània

A Catalunya

A la Comunitat Valenciana

A les Illes Balears

Altra normativa que ens és d’aplicació

També ens són d’aplicació totes les lleis i normes fiscals, mercantils i de control que afectin les activitats econòmiques que desenvolupa l’organització, a més de les lleis i normatives corresponents als contractes i subvencions públiques que percep.

 • Llei 37/1992 d’ Impost sobre el Valor Afegit.
 • Reial Decret 1740/2003, de 19 de desembre, sobre procediments relatius a associacions de utilitat pública.
 • Llei 28/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 • Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 • Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.
 • Reial Decret de 22 d’agost de 1885 pel qual es publica el Codi de Comerç.
 • Reial Decret 1270/2003, de 10 d’octubre, per a l’aplicació del règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge.
 • Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge i modificacions en els articles 19, 20 i en la Disposició transitòria cinquena de la Llei 49/2002 de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge, introduïdes per la Disposició final cinquena de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, d’impost de societats.
 • Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’impost de societats.
 • Reial Decret 634/2015, de 10 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de l’impost sobre societats.
 • Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’impost sobre la renda de les persones físiques i de modificació parcial de les lleis dels impostos sobre societats, sobre la renda de no residents i sobre el patrimoni.
 • Reial Decret 1491/2011, de 24 d’octubre, pel qual s’aproven les normes d’adaptació del Pla general de comptabilitat a les entitats sense finalitats lucratives i el model de pla d’actuació de les entitats sense finalitats lucratives.
 • Reial Decret 1515/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el Pla general de comptabilitat de petites i mitjanes empreses i els criteris comptables específics per a microempreses.
 • Reial Decret 1491/2011, de 24 d’octubre, pel qual s’aproven les normes d’adaptació del Pla general de comptabilitat a les entitats sense finalitats lucratives i el model de pla d’actuació de les entitats sense finalitats lucratives.
 • Resolució de 26 de març de 2013, de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes, per la qual s’aprova el Pla de Comptabilitat de petites i mitjanes entitats sense finalitats lucratives.
 • Acord de 20 de novembre de 2003, del Consell de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, pel qual s’aprova el Codi de conducta d’entitats sense ànim de lucre per a la realització d’inversions temporals, en compliment de la Disposició addicional tercera de la Llei 44/2002, de 22 de novembre, de mesures de reforma del sistema financer.
 • Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
 • Reial Decret 994/1999, d’11 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal.
 • Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
 • Llei 10/2010, de 28 d’abril, de prevenció de blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme i el seu Reial Decret 304/2014, de 5 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei.
 • Llei 19/2013, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
 • Llei 7/2012, de 29 d’octubre, de modificació de la normativa tributària i pressupostària i d’adequació de la normativa financera per a la intensificació de les actuacions en la prevenció i lluita contra el frau.
 • Reial Decret 1558/2012, de 15 de novembre, pel qual s’adapten les normes de desenvolupament de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, a la normativa comunitària i internacional en matèria d’assistència mútua, s’estableixen obligacions d’informació sobre béns i drets situats a l’estranger, i es modifica el reglament de procediments amistosos en matèria d’imposició directa, aprovat pel Reial Decret 1794/2008, de 3 de novembre.