Saltar a contingut

Moçambic

Sobre aquest país

Població total

26.424.000

Mortalitat infantil

53

Ingrés nacional brut cápita

1120

Índex de Desenvolupament Humà (IDH)

0,416 (180)

Esperanza de vida en néixer h/m

55

Despesa total en salut per habitant

42

Despesa total en salut com a percentatge del PIB

7

Font:

Informe de Desarrollo Humano y Banco Mundial