Saltar a contingut

Marroc

Sobre aquest país

Població total

34.098.000

Mortalitat infantil

21

Ingrés nacional brut cápita

7290

Índex de Desenvolupament Humà (IDH)

0,628 (126)

Esperanza de vida en néixer h/m

74

Despesa total en salut per habitant

190

Despesa total en salut com a percentatge del PIB

5.9

Font:

Informe de Desarrollo Humano y Banco Mundial