Saltar a contingut

Nicaragua

Sobre aquest país

Població total

6.669.000

Mortalitat infantil

17

Ingrés nacional brut cápita

4790

Índex de Desenvolupament Humà (IDH)

0,631 (125)

Esperanza de vida en néixer h/m

75

Despesa total en salut per habitant

177

Despesa total en salut com a percentatge del PIB

9

Font:

Informe de Desarrollo Humano y Banco Mundial